Ali Haydar İSTEMIHAN
                      
                                                                                                               Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü
 
 
Doğal Kaynaklar, Ruhsat Ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün Görevleri

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesi Gereği;

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.