Nurhan VARAN
                      
                                                                                                                    İdari ve Mali İşler Müdürü
 
 
Özgeçmişi:
 
1954 yılında Malatya da doğdu.İlkokulu Tunceli de, Orta okul ve Liseyi Malatya da bitirdi. 1974 yılında Malatya Belediyesinde işe başladı.        
12.03.1974 - 11.07.1977  tarihleri arasında Malatya Belediyesinde memur  olarak çalıştı. Yüksek okul nedeniyle görevimden ayrıldı.
30.09.1979 – 15.08.1980 tarihleri arasında Malatya Y.S.E. İl Müdürlüğü emrinde memur olarak görev yaptı. Askerlik nedeniyle aylıksız izine ayrıldı.
15.05.1980 – 01.12.1980 tarihleri arasında Tuzla Piyade Okulunda,
16.12.1980 - 30.11.1981 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında Yedek Subay olarak görev yaptı.
14.02.1983 – 01.01.1985 tarihleri arasında Tunceli Y.S.E. İl. Müdürlüğü emrinde Personel ve Eğitim Şefi olarak görev yaptı.
01.01.1985 -  23.11.1998 tarihleri arasında Tunceli Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.
07.12.1998 - 15.03.2005 tarihleri arasında Muğla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.
15.03.2005 - 21.08.2008 tarihleri arasında Muğla İl Özel İdaresinde şahsa bağlı kadroda İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.
22.08.2008 – 13.04.2011 tarihleri arasında Encümen Müdürü olarak görev yaptı.
13.04.2011 -30.03.2014 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.
22.08.2011 – 19.11.2012 tarihleri arasında asıl görevimin yanında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine vekaleten yürüttü.
11.02.2013 – 28.02.2014 tarihleri arasında asıl görevinin yanında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü.
31.03.2014 tarihinden itibaren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı emrinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli iki çocuk babasıdır
 
İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Görevleri:

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 11. Maddesi Gereği;
 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,
ç) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,
d) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,
e) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak,
f) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,
g) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak,
h) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,
i) Başkanlık adına taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, işletmek,
j) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak,
k) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının tefrişat ve işletmesini yapmak,
m) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilde yapacakları her türlü yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,
n) 3/10/2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına verilen görevleri yürütmek,
o) Muhtar maaş ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ö) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.