Serkan ALTAN
                       
                                                                                                                      Strateji ve Koordinasyon Müdürü
 
 
 
Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi Gereği;
a) İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin hizmetleri yürütmek,
b) İlde kurum kapasitesi ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek,
c) İl düzeyinde plan-program uygulamalarına ilişkin kurumlar arası eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmek, yürütülmesine katkı sağlamak ve bu çalışmaları izlemek,
ç) İlin ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve raporlamak veya bu işleri yaptırmak,
d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek,
e) Başkanlığın yıllık plan ve programlarını yapmak ve gereken ödenekleri tespit etmek,
f) Başkanlığın ödenekleri ve diğer mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek,
ğ) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
h) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.